Barend Barentsen

Barentsen FR 2014 - 15
Barend Barentsen

Leuk natuurlijk, een blog over arbeidsrecht. Maar wie is de schrijver eigenlijk?

Ik ben Barend Barentsen. In 2012 ben ik benoemd tot hoogleraar sociaal recht aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en tot bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen in de publieke sector op de Albeda-leerstoel. Verder ben ik redacteur van Uitspraken Sociale Zekerheid en het Tijdschrift voor Recht en Arbeid. Ook ben ik raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep.

In mijn onderzoek richt ik me op de arbeidsrechtelijke en socialezekerheidsrechtelijke regelingen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de vergoeding van schade door arbeidsongevallen en beroepsziekten. De bijzondere positie van ambtenaren bij ziekte en werkgerelateerde gezondheidsschade is een ander belangrijk element van mijn onderzoek.

Ik doceer over arbeidsrecht, inclusief ambtenaren- en socialezekerheidsrecht. Dat is een voorrecht, want het is een fascinerend vakgebied. Er spelen spannende en soms ingewikkelde juridische vragen. Tegelijkertijd zijn de kwesties heel aards en alledaags: bijna iedereen krijgt ermee te maken. En overal waar mensen, met hun soms tegengestelde belangen, moeten samenwerken, kan onenigheid ontstaan over als trivialiteit vermomde fundamentele vragen. (Of omgekeerd.) In dit vak is er een overvloed aan mooie verhalen over de gebeurtenissen en de mensen die deze vragen opriepen. Op deze pagina’s wil ik die verhalen  vertellen.

Hoe ben ik in het arbeidsrecht terecht gekomen? Ik heb in Leiden rechten gestudeerd. Daar leerde ik het vak kennen en het heeft me niet meer los gelaten. Na mijn afstuderen heb ik daar enige jaren als onderzoeker en docent gewerkt. In april 2003 promoveerde ik op het proefschrift ‘Arbeidsongeschiktheid’. In dit onderzoek staan werkgeversaansprakelijkheid, de WAO en wettelijke bedrijfsongevallenverzekeringen centraal.

Van eind 2003 tot eind 2007 was ik werkzaam op het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Daarna ben ik weer bij de afdeling sociaal recht in Leiden gaan werken.

Belangrijkste publicaties

  •  Wet verbetering poortwachter, Deventer: Kluwer 2002 (samen met J.M. Fleuren-van Walsem).
  •  Arbeidsongeschiktheid. Aansprakelijkheid, bescherming en compensatie (diss.), Deventer: Kluwer 2003.
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, Deventer: Kluwer 2006.
  • The wounded soldiers of bureaucracy (oratie Leiden), Den Haag: CAOP 2012
  • ‘Werkgeversaansprakelijkheid: het is niet goed of het deugt niet’, Tijdschrift voor Recht en arbeid 2014/2.

Voor een meer volledige lijst van publicaties, klik hier.

Share